Ontslaglijn.nl
Transitievergoeding

Een transitievergoeding is een wettelijk vastgestelde ontslagvergoeding die een werkgever aan een werknemer moet betalen bij ontslag. Een transitievergoeding is een financiële compensatie voor het ontslag en is bedoeld om de "transitie" (overgang) naar een nieuwe baan bij een andere werkgever soepeler te laten verlopen. De wettelijke transitievergoeding is een complexe regeling met veel uitzonderingen waardoor sprake kan zijn van een hogere, lagere of zelfs geen transitievergoeding. Op deze pagina vindt u informatie over de transitievergoeding en de daarbij behorende uitzonderingen. Daarnaast is het mogelijk om met behulp van een calculator de hoogte van uw transitievergoeding te berekenen.

Werknemers hebben in beginsel recht op een transitievergoeding als zij minimaal 2 jaar in dienst zijn bij hun werkgever en op initiatief van hun werkgever worden ontslagen. Het recht op een transitievergoeding ontstaat voornamelijk bij ontslag op verzoek van de werkgever, mits sprake is van ontslag via:

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst via het UWV; of
Het ontbinden van een arbeidsovereenkomst via de kantonrechter; of
Het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Het recht op een transitievergoeding bij ontslag op verzoek van de werknemer is alleen mogelijk als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever en de arbeidsovereenkomst door de werknemer wordt opgezegd, ontbonden of niet wordt verlengd.


Een werknemer heeft geen wettelijk recht op een transitievergoeding bij een ontslag met wederzijds goedvinden. Bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt de arbeidsovereenkomst na schriftelijke instemming van de werknemer beëindigd zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. Een werkgever mag bij ontslag met wederzijds goedvinden een werknemer ontslaan zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter. Een werkgever loopt altijd het risico dat bij een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter het verzoek tot ontslag wordt afgewezen. Veel werkgevers willen een risicovolle ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter voorkomen door de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Bij ontslag met wederzijds goedvinden heeft een werknemer geen wettelijk recht op een transitievergoeding, maar is er meestal sprake van een contractueel overeengekomen hogere ontslagvergoeding. Het verschil tussen de hogere ontslagvergoeding en de transitievergoeding wordt gezien als een extra afkoopsom, omdat de werkgever met een hogere ontslagvergoeding het risico afkoopt dat het verzoek tot ontslag wordt afgewezen.

Over de eerste 10 dienstjaren bedraagt de transitievergoeding 1/6 van het bruto loon per maand voor elke periode van 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en 1/4 van het bruto loon per maand voor elke daaropvolgende periode van 6 maanden. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 81.000,= bruto (wettelijk maximum voor 2019) of een bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over een jaar als het loon hoger is dan € 81.000,= bruto. De maximum transitievergoeding wordt jaarlijks gewijzigd en het gewijzigde bedrag is uitsluitend van toepassing als de arbeidsovereenkomst op of na de datum van wijziging eindigt of niet wordt voortgezet.


Er zijn een aantal wettelijke uitzonderingen waardoor sprake kan zijn van een hogere, lagere of zelfs geen transitievergoeding. Deze uitzonderingen gelden onder andere in de volgende situaties:

Als het niet voortzetten van een tijdelijke arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kan de kantonrechter naast de transitievergoeding een billijke vergoeding toekennen of alleen een billijke vergoeding toekennen als de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding omdat hij korter dan 2 jaar in dienst is bij de werkgever;

Een transitievergoeding is niet verschuldigd bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, tenzij de kantonrechter op grond van redelijkheid en billijkheid alsnog een transitievergoeding toekent aan de werknemer;

Een transitievergoeding is niet verschuldigd bij het aangaan van een tijdelijke arbeidsovereenkomst als deze is aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van de voorgaande arbeidsovereenkomst, mits de tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds kan worden opgezegd en binnen 6 maanden na beëindiging van de voorgaande arbeidsovereenkomst zal ingaan;

Een transitievergoeding is niet verschuldigd met (of na) het bereiken van de overeengekomen (pensioen)leeftijd of de AOW-leeftijd indien geen (pensioen)leeftijd is overeengekomen;

Een transitievergoeding is niet verschuldigd als een werknemer op de ontslagdatum de 18-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt en gemiddeld maximaal 12 uur per week voor zijn werkgever werkt;

Een transitievergoeding is niet verschuldigd als in een collectieve arbeidsovereenkomst of regeling een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. Een gelijkwaardige voorziening is een vergoeding in geld en/of een voorziening in natura die vergelijkbaar is met de waarde van de transitievergoeding waarop de werknemer recht zou hebben;

Een transitievergoeding is niet verschuldigd als de werkgever in staat van faillissement is verklaard, aan hem surséance van betaling is verleend of op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is;

De transitievergoeding kan in termijnen worden betaald als het betalen van de transitievergoeding leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering van de werkgever;

Op de transitievergoeding mogen kosten in mindering worden gebracht van maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst die gericht zijn op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer en kosten die tijdens de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt in verband met het bevorderen van de inzetbaarheid van de werknemer;

Indien de werknemer bij het beëindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder is en de arbeidsovereenkomst ten minste 120 maanden (10 jaar) heeft geduurd, bedraagt de transitievergoeding 50% van het bruto loon per maand over elke periode van 6 maanden dat de werknemer na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar in dienst is geweest bij de werkgever. Deze tijdelijke regeling voor oudere werknemers vervalt met ingang van 1 januari 2020 en geldt alleen als de werkgever in de tweede helft van het voorafgaande kalenderjaar tenminste 25 werknemers in dienst had;

Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of niet wordt voortgezet om bedrijfseconomische omstandigheden die het gevolg zijn van een slechte financiële situatie van de werkgever, worden voor het berekenen van de duur van de arbeidsovereenkomst alle maanden die gelegen zijn voor 1 mei 2013 buiten beschouwing gelaten waardoor de transitievergoeding (veel) lager kan uitvallen. Deze tijdelijke regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020 en geldt alleen als de werkgever in de tweede helft van het voorafgaande kalenderjaar minder dan 25 werknemers in dienst had.


Vraag gerust om een vrijblijvend advies van een erkend arbeidsrecht advocaat uit uw regio. Na ontvangst van uw verzoek via het contactformulier wordt u gebeld door een arbeidsrecht advocaat om uw ontslag te bespreken. Wellicht is het mogelijk om een (veel) hogere ontslagvergoeding te ontvangen dan het huidige aanbod van uw werkgever.


Transitievergoeding berekenen

De transitievergoeding is een wettelijk vastgestelde ontslagvergoeding met veel uitzonderingen waardoor sprake kan zijn van een hogere, lagere of zelfs geen transitievergoeding zoals blijkt uit bovenstaande informatie. De formule voor het berekenen van de standaard transitievergoeding is relatief eenvoudig, maar dat is niet het geval als een calculator ook rekening houdt met alle juridische uitzonderingen. Wij hebben op onze website wel een eigen calculator voor het berekenen van de kantonrechtersformule maar voor het berekenen van de transitievergoeding verwijzen wij u graag door naar de transitievergoeding calculator van de rijksoverheid. De calculator bestaat uit een "vijf-stappenplan" met juridische en financiële vragen over uw ontslag. Er zijn diverse websites die een calculator gebruiken die geen rekening houdt met alle uitzonderingen en dan is het mogelijk dat een bezoeker denkt dat hij recht heeft op een transitievergoeding terwijl dat niet het geval is omdat er sprake is van een uitzondering. De transitievergoeding calculator van de rijksoverheid vindt u hier. Na het sluiten (x) van de website van de rijksoverheid komt u automatisch weer terug op onze website.