Ontslaglijn.nl
Kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule was tot 1 juli 2015 de meest gangbare formule voor het berekenen van een ontslagvergoeding, want op die datum werd de wettelijke transitievergoeding ingevoerd ter vervanging van de kantonrechtersformule. Momenteel wordt de kantonrechtersformule alleen nog toegepast bij individueel ontslag met wederzijds goedvinden en bij collectief ontslag op basis van een met de vakbonden overeengekomen sociaal plan. Deze pagina bevat informatie over de oude kantonrechtersformule en over de nieuwe kantonrechtersformule. Daarnaast is het mogelijk om met behulp van een calculator zelf uw ontslagvergoeding te berekenen op basis van de oude kantonrechtersformule en de nieuwe kantonrechtersformule.

De kantonrechtersformule werd in 2009 versoberd en sindsdien wordt er gesproken van de "nieuwe" kantonrechtersformule en de "oude" kantonrechtersformule (van vóór 2009). Een ontslagvergoeding op basis van de nieuwe kantonrechtersformule is vrijwel altijd lager dan een ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule is slechts een richtlijn voor het berekenen van de hoogte van een ontslagvergoeding en zegt niets over de daadwerkelijke inkomstenderving als gevolg van het ontslag.

Bij de kantonrechtersformule wordt de hoogte van de ontslagvergoeding bepaald door de leeftijd, het aantal dienstjaren, het bruto salaris en de mate van verwijtbaarheid van het ontslag. De ontslagvergoeding kan worden verhoogd als de werkgever meer schuld heeft aan het ontslag, maar de ontslagvergoeding kan ook worden verlaagd als de werknemer meer schuld heeft aan het ontslag. Het verhogen of verlagen van de ontslagvergoeding gebeurt met behulp van een correctiefactor waarmee de mate van verwijtbaarheid van het ontslag wordt weergegeven.

Bij collectieve ontslagzaken is vaak sprake van een ontslagvergoeding op basis van een met de vakbonden overeengekomen sociaal plan. Het sociaal plan is in beginsel bindend voor alle betrokken werknemers ongeacht de hoogte van de ontslagvergoeding. Werkgevers en vakbonden kunnen in een sociaal plan overeenkomen dat de ontslagvergoeding wordt berekend op basis van de oude kantonrechtersformule, nieuwe kantonrechtersformule, transitievergoeding of suppletiemethode. De financiële positie van de werkgever en de onderhandelingspositie van de betrokken vakbonden bepalen of een ontslagvergoeding wordt berekend op basis van de oude kantonrechtersformule of de nieuwe kantonrechtersformule.


Vraag gerust om een vrijblijvend advies van een erkend arbeidsrecht advocaat uit uw regio. Na ontvangst van uw verzoek via het contactformulier wordt u gebeld door een arbeidsrecht advocaat om uw ontslag te bespreken. Wellicht is het mogelijk om een (veel) hogere ontslagvergoeding te ontvangen dan het huidige aanbod van uw werkgever.Kantonrechtersformule berekenen

De kantonrechtersformule kan met onderstaande calculator worden berekend en werkt als volgt:

Ontslagvergoeding = A x B x C


A = Aantal gewogen dienstjaren

De leeftijdsjaren tot en met 34 jaar: 0,5 gewogen jaar per vervuld dienstjaar;

De leeftijdsjaren vanaf 35 jaar tot en met 44 jaar: 1 gewogen jaar per vervuld dienstjaar;

De leeftijdsjaren vanaf 45 jaar tot en met 54 jaar: 1,5 gewogen jaar per vervuld dienstjaar;

De leeftijdsjaren vanaf 55 jaar: 2 gewogen jaren per vervuld dienstjaar;


B = Beloning per maand (in bruto bedragen)

De "beloning per maand" heeft betrekking op het bruto maandsalaris inclusief alle structurele looncomponenten zoals vakantiegeld, 13e maand, winstuitkering of bonus. Diverse secundaire arbeidsvoorwaarden zoals onkostenvergoedingen, auto van de zaak, werkgeversdeel pensioenpremie en werkgeversdeel ziektekostenverzekering worden niet meegeteld. Factor B ("beloning per maand") van de kantonrechtersformule is het bruto "all-in" jaarsalaris gedeeld door 12 (het aantal maanden in een jaar).


C = Correctiefactor

De correctiefactor wordt meestal op 1 vastgesteld als werkgever en werknemer in gelijke mate verantwoordelijk zijn voor het ontslag. Wanneer één van de partijen meer schuld heeft aan het ontslag kan de correctiefactor worden aangepast zoals blijkt uit de volgende voorbeelden.

Voorbeeld: Berekening ontslagvergoeding op basis van de nieuwe kantonrechtersformule met toepassing van correctiefactor 1 voor een werknemer van 56 jaar met 25 dienstjaren en een vast maandsalaris van € 4.000,00 bruto inclusief 8% vakantiegeld.


Leeftijd Dienstjaren Gewogen dienstjaren
t/m 34 jaar 4 x 0,5 jaar 2 gewogen dienstjaren
35 t/m 44 jaar 10 x 1,0 jaar 10 gewogen dienstjaren
45 t/m 54 jaar 10 x 1,5 jaar 15 gewogen dienstjaren
55 jaar en ouder 1 x 2,0 jaar 2 gewogen dienstjaren
Totaal 25 dienstjaren 29 gewogen dienstjaren

De ontslagvergoeding op basis van de nieuwe kantonrechtersformule wordt in dit voorbeeld als volgt berekend:

Ontslagvergoeding = A x B x C = 29 x € 4.000,00 x 1 = € 116.000,00 (bruto)

Wanneer de werkgever meer valt te verwijten dan de werknemer kan wellicht een verhoogde correctiefactor worden toegepast in het voordeel van de werknemer. De ontslagvergoeding bedraagt dan € 174.000,00 bruto bij een correctiefactor van (bijvoorbeeld) 1,5. De formule is dan:

Ontslagvergoeding = A x B x C = 29 x € 4.000,00 x 1,5 = € 174.000,00 (bruto)

Wanneer de werknemer meer valt te verwijten dan de werkgever kan wellicht een verlaagde correctiefactor worden toegepast in het nadeel van de werknemer. De ontslagvergoeding bedraagt dan € 58.000,00 bruto bij een correctiefactor van (bijvoorbeeld) 0,5. De formule is dan:

Ontslagvergoeding = A x B x C = 29 x € 4.000,00 x 0,5 = € 58.000,00 (bruto)


Bovengenoemde correctiefactoren zijn slechts voorbeelden en kunnen in werkelijkheid zowel hoger als lager uitvallen. De hoogte van een ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden is sterk afhankelijk van de onderhandelingspositie van beide partijen. Een werknemer die altijd goed heeft gefunctioneerd heeft een sterke onderhandelingspositie als zijn werkgever geen "redelijke ontslaggrond" heeft voor zijn ontslag. Daarentegen heeft een aantoonbaar slecht functionerende werknemer geen sterke onderhandelingspositie als hij ondanks meerdere verzoeken van zijn werkgever nooit heeft getracht zijn functioneren te verbeteren.


Oude kantonrechtersformule

De oude kantonrechtersformule wordt niet veelvuldig toegepast voor het berekenen van een ontslagvergoeding en heeft drie in plaats van vier leeftijdscategorieën. De volgende tabel laat een voorbeeld zien van een berekening met de oude kantonrechtersformule op basis van dezelfde uitgangspunten als van de berekening met de nieuwe kantonrechtersformule van de vorige tabel. Een ontslagvergoeding met correctiefactor 1 voor een werknemer van 56 jaar met 25 dienstjaren en een vast maandsalaris van € 4.000,00 bruto inclusief 8% vakantiegeld.


Leeftijd Dienstjaren Gewogen dienstjaren
t/m 39 jaar 9 x 1,0 jaar 9 gewogen dienstjaren
40 t/m 49 jaar 10 x 1,5 jaar 15 gewogen dienstjaren
50 jaar en ouder 6 x 2,0 jaar 12 gewogen dienstjaren
Totaal 25 dienstjaren 36 gewogen dienstjaren

De ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule wordt in dit voorbeeld als volgt berekend:

Ontslagvergoeding = A x B x C = 36 x € 4.000,00 x 1 = € 144.000,00 (bruto)


Deze calculator berekent nauwkeurig hoeveel uw ontslagvergoeding bedraagt op basis van de kantonrechtersformule. Bedragen en percentages moeten wordt afgerond op hele getallen zonder komma’s of punten. Alle velden moeten worden ingevuld en wanneer een veld niet van toepassing is moet u het cijfer 0 invullen. Bij een aantal loonbestanddelen moet u met behulp van de keuzeknoppen eerst een keuze maken en daarna het juiste bedrag of percentage invullen. De keuzeknoppen bevinden zich aan de onderzijde van de velden. Het gaat om keuzes tussen bruto salaris per maand of per 4 weken, vakantiegeld als bedrag per jaar of als percentage van het salaris en 13e maand ja of nee. De calculator berekent de oude kantonrechtersformule en de nieuwe kantonrechtersformule met correctiefactor 1. Na een wijziging van een of meerdere velden klikt u nogmaals op de knop "berekenen". Met de knop "wissen" worden alle velden geleegd en "gereset" naar de standaardinstelling bij aanvang.


Kantonrechtersformule calculator